ผลงานทางวิชาการ
Protection and Preservation of the Marine Environment
Sea Power