การสัมมนาเชิงปฏิบัติ เรื่อง ชี้แจงแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณ ทร.ครั้งที่ 2 (พื้นที่ตะวันออก)

การจัดสัมมนา