ผู้บริหารศูนย์สมุททานุภาพกองทัพเรือ

พลเรือตรี สนิท โมธินา

ผู้จัดการ

นาวาเอก ทิวา อ่อนละออ

รองผู้จัดการ

นาวาเอก สานิต เฟื่องขจร

หัวหน้าฝ่ายบริหาร

นาวาเอก อภินพ กิตติกุลวานิช

หัวหน้าฝ่ายบริการ

นาวาโท สุวัฒน์ สีหวงษ์

หัวหน้าฝ่ายสนับสนุน

ติดต่อศูนย์สมุททานุภาพกองทัพเรือ

ศูนย์สมุททานุภาพกองทัพเรือ
เลขที่ 355 หมู่ 2 ตำบลบางพระ 
อำเภอศรีราชา
จังหวัดชลบุรี 20110


038-111-609,098-834-5119
Fax : 038-111-610

ศูนย์สมุททานุภาพกองทัพเรือ